+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Komisijos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Vaida Silkauskienė – skyriaus vedėja. Nariai:
Sigita Diržinauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;
Miglė Kelpšienė – specialioji pedagogė;
Asta Vaitkienė – tėvų atstovas;
Nomeda Žutautė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  1. Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
  2. Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
  3. Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
  4. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  5. Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

VGK komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus.

SKYRIAUS TARYBA

Komisijos pirmininkė – Sigita Diržinauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.
Nariai:
Orinta Šiukštė – tėvų atstovas;
Aušra Steckienė – ikimokyklinio ir meninio ugdymo mokytoja; Judita Vasiliauskienė – kvalifikuotas darbininkas, virėja.

SKYRIAUS TARYBAaukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti.

Skyriaus taryba:

Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;

  1. Inicijuoja šeimos ir įstaigos bendradarbiavimą;
  2. Prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą;
  3. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
  4. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo;
  5. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.