+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Pilietiškumo ugdymas

Gynybinio – pilietinio ugdymo programos vykdymo istoriniai faktai:

 2000 metais, mokyklos direktoriaus Leono Mockūno iniciatyva,  atkurta Alsėdžių šaulių organizacija.

2001 metų sausio 9 dieną Alsėdžių šaulių organizcijai  suteiktas Telšių (Apskrities Žemaitijos Šaulių Rinktinės) AŽŠR 8 –osios rinktinės Alsėdžių 8- osios šaulių kuopos statusas.

2001 metų vasario 16 dieną priesaiką davė 54 jaunieji šauliai ir 1 ne rikiuotės šaulys – mokyklos direktorius Leonas Mockūnas.

2001  m. rugsėjo 1 d. įvesta gynybinio – pilietinio ugdymo pakraipa, pradėtas dėstyti pradinis karinis parengimas IX–XII klasėse.

Gynybinį – pilietinį ugdymą rinkosi ne tik Alsėdžių miestelio moksleiviai. Į mokyklą atvyko virš 170 naujų mokinių iš Telšių, Plungės, Mažeikių, Salantų, Klaipėdos, Palangos miestų. Bendras mokinių skaičius pasiekė 477.

2001 metų spalio 29 dieną, iškilmingo susitikimo metu tarp Alsėdžių vidurinės mokyklos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos Karo akademijos buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.Pagal šią sutartį akademijos dėstytojai paruošė integruotas gynybinio – pilietinio ugdymo programas, nuolat teikė naujausią metodinę bei dalykinę pagalbą Alsėdžių vidurinės mokyklos įvairių dalykų mokytojams.

2001 m. kovo mėnesį buvo surengtas respublikinis seminaras apskrities mokyklų mokytojams dirbantiems su jaunaisiais šauliais. Buvo skaitomos pakaitos apie užsiėmimų planavimą, šaulių statutą, mokoma rikiuotės, šaudyti, taktikos elementų.

Iki 2005 metų rugsėjo gynybinis – pilietinis ugdymas buvo pasirenkamasis formalaus ugdymo dalykas, vėliau — tik neformalus ugdymas.

2003-10-28 mokykla kartu su Pilietinio pasipriešinimo centru prie KAM organizavo susitikimą ,,Gynybinio pilietinio ugdymo samprata ugdymo įstaigoje”, kuriame dalyvavo svečiai iš Lietuvos Karo Akademijos, Lietuvos šaulių sąjungos štabo, Lietuvos pilietinio pasipriešinimo centro, Telšių KASP ir Telšių AŽŠ rinktinių vadai, įvairių respublikos švietimo įstaigų atstovai.

2004 metų vasarą mokykloje lankėsi Klaipėdos apskrities ir Neringos savivaldybės administracijos atstovai, jie susipažino su mokyklos ugdymo planu, veikla ir gynybinio – pilietinio ugdymo patirtimi.

2004 m. mokykloje organizuota respublikinė konferencija „Pilietinis – gynybinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“.

2005 metais vasario mėnesį Alsėdžių vidurinė mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybinio pilietinio pasipriešinimo rengimo centru prie Krašto apsaugos ministerijos.

Alsėdžiuose organizuotos 6 mobilios sukarintos stovyklos, mokyklos iniciatyva organizuota ir viena rudens stovykla.

2010 metais sukarinta stovykla vyko Plokštinės miške. Ją padėjo organizuoti Telšių KASP kuopa ir Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjunga.

2004 metais jaunoji šaulė Donata Šarkauskaitė buvo pripažinta geriausia jaunąja šaule Lietuvoje ir pakviesta į stovyklą Anglijoje.

Respublikinį mokyklos išskirtinumą lemia ne tik gynybinis – pilietinis ugdymas, bet ir šauliška veikla.

Ugdymo programa parengta vadovaujantis respublikine jaunųjų šaulių rengimo bei bazinio kario rengimo programomis.

Rikiuotės užsiėmimai, fizinis pasirengimas, susipažinimas su ginkluote, topografija, karo inžinerija, kariuomenės istorija, statutu, kario etika — šaulių ugdymo pagrindas.Šie užsiėmimai ugdo pilietiškumą, fizinę ištvermę, plečia akiratį, išmokstama vadovauti, o tuo pačiu ugdomi lyderiai.

Jaunieji šauliai taip pat  turi galimybę pabuvoti respublikinėse sukarintose stovyklose, vykti į šaudymo bei taktikos (puolimo, gynybos, pasalos, atakos) pratybas.

Atsižvelgdama į mokyklos vykdomą gynybinio – pilietinio ugdymo pakraipą, Plungės rajono savivaldybė leido mokyklai įsivesti gynybinio – pilietinio ugdymo instruktoriaus etatą, apmokamą iš savivaldybės lėšų. Mokytis pagal šią pasirinktą gimnazijos pakraipą kasmet atvyksta apie 30 jaunuolių ir merginų iš visos Lietuvos.

Mokyklos jaunieji šauliai 2012 ir 2013 metais dalyvavo  respublikiniuose  būrių rikiuotės konkursuose, kuriuose laimėtos I-osios vietos.

Gimnazijos jaunosios šaulės Viktorija Adačkutė ir Vilma Budreckytė LR Prezidentės  apdovanotos  Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi ( po mirties).

Nuo 2014 metų gegužės mėnesį rengiamos Statutinių profesijų dienos, skirtos Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir Visuomenės vienybės dienai. 

2017 metais pasirašius trišalę – Lietuvos Šaulių sąjungos, KASP 3-osios rinktinės ir Plungės rajono savivaldybės sutartį gimnaizjoje įsteigtos šauliškos klasės.

2017 metais įvyko Šauliško orkestro inauguracija. Orkestras tapo oficialiu Lietuso Šaulių sąjungos Žemaitijos 8-osios rinktinės Šaulišku orkestru. Meno vadovas – Alsėdžių 806-osios Alsėdžių šaulių kuopos šaulys – Linas Senkus.

2018 metais 20 gimnazijos jaunųjų šaulių atstovavo Lietuvą tarptainėje „Karinių klasių“ stovykloje Lenkijos Žagan sausumos batalione.

2019 metais, minint Lietuvos šaulių sąjungos metus, gimnazija šia proga surengė regioninę konferenciją, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Kariuomenės vadas, generolas majoras Valdemaras Rupšys. 

 „Sup­ra­tau, kad šios gim­na­zi­jos mo­ki­niai, jų pe­da­go­gai ir vi­sa bend­ruo­me­nė daug dė­me­sio ski­ria ka­ri­niam ren­gi­mui, švie­ti­mui, gink­lams, ap­ran­gai ir ap­skri­tai ko­vi­nei pa­reng­čiai. Bet no­ri­si ak­cen­tuo­ti, kad pi­lie­tiš­ku­mo ir pa­trio­tiš­ku­mo ug­dy­mas yra kur kas pla­tes­nė są­vo­ka nei ka­ri­nis mo­ky­mas, dis­cip­li­na.

Gra­žiau­sias pi­lie­tiš­ku­mo at­spin­dys – at­sa­kin­gas vi­sų po­žiū­ris į pa­rei­gas bei są­mo­nin­gas jų vyk­dy­mas. Mo­ki­nių pa­grin­di­nė pa­rei­ga yra mo­ky­tis – iš­mok­ti tai, ką duo­da mo­kyk­la, ką pa­tei­kia ir ko rei­ka­lau­ja pe­da­go­gai. Nes, kad ir koks di­de­lis pa­trio­tas bū­tum, be ži­nių pra­žū­si. Jos rei­ka­lin­gos ne tik ka­riuo­me­nė­je, bet ir ki­to­se sfe­ro­se. Neuž­ten­ka bū­ti vien pa­trio­tu ar pa­vyz­din­gu pi­lie­čiu, rei­kia tu­rė­ti ir ži­nių ba­ga­žą“, – kal­bė­jo ka­riuo­me­nės va­das.

2020 metais gimnaizja dalyvavo Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos organizuojamame konkurse,  Gedimino bokšto Lietuvos valstybinės vėliavos perdavimo Lietuvos mokyklai.

Komisija taip pat nusprendė už veiklą, išsiskiriančią savo kryptingumu ir kūrybiškumu, keturias mokyklas, tarp kurių ir Plungės r. Alsėdžių S.Narutavičiaus gimnazija, apdovanoti specialiu prizu.

Alsėdžių šaulių 806-osios kuopos bazė – gimnazijos bendrabutis

Pilietiškumo ugdymas neatsiejamas nuo formaliojo ugdymo, jis integruojamas į bendruosius dalykus.

Daug veiklų vykdoma per neformalųjį švietimą – neformaliojo ugdymo būreliai, išvykos, ištvermės žygiai ir kt. 

Alsėdžių šaulių 806-kuopos dauguma jaunųjų šaulių gyvena gimnazijos bendrabutyje. Jų dienotvarkė – visos dienos disciplinuota veikla.