+370 448 48117

alsedziuvm@plunge.lt

Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl., Plungės r. sav., LT-90471

Socialinė pedagogė

Aurelija Augustinienė

El. paštas – a.augustiniene@alsna.lt

Darbo vieta – Socialinio pedagogo kabinetas 1 a.

Socialinio pedagogo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą.

Uždaviniai:

 • Teikti mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padėti  spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauti ir gina vaiko teises mokykloje ir užjos ribų;
 • Vykdyti prevencines programas;
 • Padėti tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą;
 • Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis.

Veiklos kryptys:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
 • Vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • Korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina, rengia prevencinius renginius);
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją);
 • Prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • Socialinio ugdymo (vertina mokinių socialines, pedagogines problemas ir poreikius).

Darbas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje:

 • analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
 • nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo, baimių eiti į Gimnaziją, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi veiksmų, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą ir sėkmingai mokytis;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą; teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
 • konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, mokyklos lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;